טלפון: 052-8359859
דוא"ל: matan.dukler@gmail.com
אתר: domestichef.com

בין: דומסטיק שף – DomestiChef
(להלן: "החברה") מצד אחד

אלה ("התנאים") מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הזמנת שירותי אירוח אתרים ושירותים נלווים ("השירותים") שנחתם על-ידך ו/או מההזמנה המקוונת לשירותים אותה אישרת ("כתב ההזמנה") וביחד עם כתב ההזמנה, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת DomestiChef , (להלן: "דומסטיק שף" או "DomestiChef" או "החברה").

ובין: שוכר השירות
(להלן: "הלקוח") מצד שני

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. קרא את התנאים בקפידה, כיוון שעליך לאשר את הסכמתך להם. אם אינך מסכים לתנאים אלה ומבקש להימנע מקשירת חוזה מחייב בינך לבין דומסטיק שף ,לא תוכל לקבל מהחברה את השירותים, או לחדש אותם.

שירותי אירוח אתרים ושירותים נלווים
לתשומת ליבך: דומסטיק שף תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל בכל עת את הגישה לשירותים הניתנים לך על פי תנאים אלה וכתב ההזמנה, כולם או חלקם, אם סברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאים, או בניגוד לדין. למען הסר ספק, אין בהוראות תנאים אלו כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

אישורך את כתב ההזמנה או תנאים אלו מהווה אישור להסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהחברה ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים, התשמ"ב – 1982). דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שלך השמורים בכרטיס הלקוח שלך בחברה, לרבות באמצעות פקסימיליה, דוא"ל או הודעות מסר קצר. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך החברה ו/או מי מטעמה.

אודות דומסטיק שף
דומסטיק שף הוקמה בשנת 2010 ומתמחה באחסון אתרים ובפתרונות אינטרנט כוללים. כיום החברה משרתת ומתחזקת אתרים, המאוחסנים על גבי מערך של שרתים המתופעל על-ידי צוות מומחים. החברה מספקת מגוון שירותים לעסקים הכוללים: אחסון אתרים, תחזוקת שרתים, שירותי ניהול ואבטחה לאתרים, שירותי פיתוח מערכות מקוונות, שירותי פרסום בדיגיטל ועוד.

תנאים
1. בתנאים אלה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה לצידם:

1.1 "האתר" – אתר אחד או יותר של הלקוח ב–Web Wide World (האינטרנט).
1.2 "ההסכם" או "הסכם זה" – תנאים אלה וכתב ההזמנה.
1.3 "המחשב" – מחשב-שרת, המקושר לרשת האינטרנט, המצוי במרכז התקשורת של החברה בישראל או מוחזק על ידי צד שלישי, בישראל או בחו"ל.
1.4 "שם המתחם" – שם המתחם ( Domain name ) של האתר.
1.5 "התכנים" – קובץ מחשב מכל סוג שהוא, שהוזן לאתר באמצעות כתובת התחברות, שם משתמש וסיסמה שהקצתה החברה ללקוח ו/או כל ממשק ניהול אחר שתספק החברה ללקוח מעת לעת.

אחסון אתרים
2. האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה. אתרים שהתקנתם מחייבת דרישות מיוחדות, כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי דומסטיק שף , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, יותקנו על גבי מחשב המיועד במיוחד עבור אתרים כאמור. בשל אופיין של הדרישות המיוחדות כאמור, במידה ויהיו, עשוי המחשב להיות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת המידע. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למגבלות המחשב כאמור.

למען הסר ספק, אלא אם הוסכם אחרת בינך לבין החברה, במפורש ובכתב, האחריות לאבטחת האתר, קוד המחשב שלו ולנקיטת כל פעולות אבטחת המידע ושימור המידע הנדרשות לצורך מניעת גישה בלתי מורשית לאתר, מערכותיו, תכניו ומאגרי המידע שלו – מוטלת עליך ועליך לוודא כי הנך נוקט בכל הפעולות הנדרשות להגנה על האתר ואבטחתו, וזאת בנוסף לפעולות אותן נוקטת דומסטיק שף באופן סדיר לאבטחת מערכותיה.

לא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאבטחת האתר וביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, שעשוי להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים במידה ולא עמדת בחובתך זו. לצורך כך, חלה עליך חובה להתייעץ עם מומחה אבטחת מידע חיצוני עוד קודם שפנית לחברה לצורך קבלת השירותים.

3. העברת התכנים לאתר ועדכונם מעת לעת תבוצע על-ידך ובאחריותך בלבד, באמצעות כתובת התחברות שם משתמש וסיסמה תואמת שתקצה לך החברה, המאפשרת גישה אל האתר. שמור את הסיסמא באופן מאובטח ואל תעביר אותה לכל צד שלישי שהוא, שאיננו מורשה מטעמך לגשת לקובצי האתר ולתכנים. החברה תהיה רשאית להחליף את הסיסמה מעת לעת ולקבוע אמצעי אבטחה אחרים ו/או נוספים.

4. אם ביקשת להתקין באתר יישומים ו/או לבצע בו פעולות שאינן חלק מאחסון האתר ו/או מהשירותים הניתנים לך, כפי שפורטו בכתב ההזמנה, אתה מתחייב לשלם על כך לחברה את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומים ו/או פעולות אלה, כתנאי מוקדם להתקנת היישומים ו/או לביצוע הפעולות כאמור.

במידה והאתר מבוסס על מערכת ניהול מסוג וורדפרס ( WordPress ) , אתה מאשר בזאת ומקנה ל- דומסטיק שף לעדכן את קוד האתר ואת התוספים ( Plugins ) המיועדים לאתרים מסוג זה, המיועדים לרוב להאצה של ביצועי האתר וכן לצרכי אבטחה, לרבות תוסף מהירות ,שנועד להאיץ את פעילות האתר. במידה ואינך מעוניין בהתקנת תוספים כאמור, עלייך לעדכן על כך את דומסטיק שף והיא תימנע מהתקנה כאמור. התקנת התוספים נעשית לרוב לפי רישיון שניתן לחברת דומסטיק שף ולפיכך עלייך להסיר את התוספים בכל מקרה שחדלת מהשימוש בשירותי דומסטיק שף בהתאם לתנאים אלה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דומסטיק שף בגין התקנת התוספים כאמור, או אי-התקנתם, וידוע לך כי התקנת התוספים מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של דומסטיק שף בכפוף לבדיקת התאמה שתערוך לצורך כך ולשיקוליה המקצועיים.

5. בקשות לביצוע שינויים באחסון האתר, או בהיבטים טכניים בפעולתו, או באיזה מהשירותים הנלווים שהזמנת ( לרבות העברת אתר הלקוח, תכניו ומסד הנתונים המשמש בו ) , יימסרו לחברה בכתב ומראש. דומסטיק שף תיענה לבקשה במידת האפשר. היה השינוי כרוך בתשלום, יהיה ביצועו בפועל כפוף לתשלום התמורה לחברה. במידה והשינוי המבוקש מחייב את העברת הפניית ה – DNS של האתר לחברה, הנך מסמיך בזאת את דומסטיק שף לעשות בשמך ובמקומך כל פעולה הדרושה לצורך העברה זו.

התכנים באתר
6. השירות אותו מציעה דומסטיק שף הינו מערכת למכירת אוכל ביתי באינטרנט. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר חלה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם. הנך מתחייב, כתנאי מהותי ויסודי בהסכם זה, לא לכלול באתר תכנים ולא לבצע באמצעות מחשבי דומסטיק שף פעולות, כמפורט להלן:

6.1 כל תוכן ו/או מעשה הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, שמות-מתחם או סודות מסחריים;
6.2 כל תוכן ו/או מעשה פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור;
6.3 כל תוכן ו/או מעשה הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם – למעט פרסום כדין, שנעשה בהסכמת נציגיו החוקיים של כל קטין כאמור;
6.4 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ( וירוס ), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כ'סוס-טרויאני', 'תולעים' ( Worms' ), ואנדלים' ( Vandals ), יישומים מזיקים ( Applications Malicious ) וכיו"ב;
6.5 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
6.6 כל תוכן ו/או מעשה בלתי-חוקי, או תוכן ו/או מעשה המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
6.7 כל תוכן ו/או מעשה המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בזכותו לפרסום;
6.8 כל תוכן ו/או מעשה שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
6.9 כל תוכן ו/או מעשה בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או של חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי דומסטיק שף המשמשים לאחסון האתר;
6.10 כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;
6.11 כל תוכן ו/או מעשה הכולל עידוד להשתתפות במשחקים אסורים ו/או הימורים ו/או הגרלות, האסורים לפי דין בישראל וכן כל תוכן ו/או מעשה בקשר עם תוכניות פירמידה;
6.12 כל תוכן ו/או מעשה המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט, או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובלקוחות דומסטיק שף בפרט.

לעניין סעיף זה, "מעשה" – לרבות מחדל. מובהר בזאת והנך מאשר כי החברה תשית עליך ותהיה רשאית לגבות ממך כל תשלום ו/או הוצאה שתיגרם לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות – עקב הפרת הוראות סעיף זה וזאת בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם זה.

7. הנך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים באתר ובתכנים המתפרסמים בו ו/או באמצעותו מעת לעת ו/או כי ניתנו לך רישיונות כדין להשתמש בהם.

8. החברה אינה מתחייבת כי האתר יעורר עניין, אילו תגובות ( אם בכלל ) תקבל בעקבות אחסון האתר, מי יגיב לתכנים שתפרסם באתר וכיצד. לכן, דומסטיק שף לא תישא כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי אחר באחריות לתגובות שישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מפרסום האתר והתכנים. דומסטיק שף לא תישא באחריות כלשהי גם בגין שימוש שייעשה על ידי כל צד שלישי בתכנים.

9. אם ביקשת להעביר את שם המתחם כך שיפנה אל מחשב אחר, שאינו בבעלות החברה, תהיה אחראי בלעדית לכל תוצאה שתנבע מן ההעברה. במקרה זה הנך מתחייב, בין השאר, לנקוט על חשבונך בכל פעולה הדרושה כדי להבטיח רציפות במשלוח הדואר האלקטרוני אליו וכל היבט אחר הכרוך בשירותיו.

שירותים נלווים
10. דומסטיק שף מספקת שירותים נלווים נוספים, חלקם כשירות חינם ללקוחותיה וחלקם בכפוף לתשלום נוסף – הכול בהתאם למפורט בכתב ההזמנה. היקף השירותים הנלווים המסופקים על ידי דומסטיק שף והתעריף שייגבה תמורתם, ייקבעו מעת לעת על ידי דומסטיק שף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. סטטיסטיקה – דומסטיק שף לא תהיה אחראית לדיוק הניתוח הסטטיסטי המוצג באמצעות תוכנות הסטטיסטיקה המשמשות באתר. שירות זה, ככל שניתן לך על-ידי החברה, ניתן לך כמות שהוא (AS IS ) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שירות זה, דיוקו, מהימנותו, או כל היבט אחר הקשור בו.

12. דואר אלקטרוני – דומסטיק שף לא תספק לך שירותי דואר אלקטרוני ולא תישא באחריות כלשהי לתכנים המועברים באמצעות שירותי דואר אלקטרוני הנוגעים לפעילות האתר שלך. דומסטיק שף אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטי הדואר האלקטרוני שלך.

13. גיבויים – דומסטיק שף מבצעת גיבויים שוטפים, המיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך, הינך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דומסטיק שף לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במידת האפשר, כל שבידי החברה לעשות כן וכפי שיוסכם בינך לבין דומסטיק שף , רשאית החברה לספק לך שירותי שחזור והתאוששות מקריסה, כנגד תשלום.

14. שירותים נוספים – דומסטיק שף תספק לך לפי בקשתך שירותים נוספים המוצעים על ידה, כגון קידום בגוגל וקידום ברשתות חברתיות שונות ועוד. דומסטיק שף רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שירותים אלה. השירותים ניתנים כמות שהם ( AS IS ) והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בהם ולכל תוצאה שתנבע מכך.

תמורה
15. בתמורה לשירותים, הנך מתחייב לשלם לחברה, מראש, את הסכומים העדכניים הנוהגים אצלה מעת לעת ביחס לשירותים המפורטים בכתב ההזמנה. את התעריפים העדכניים לשירותי החברה ניתן לקרוא בכתובת אתר האינטרנט של דומסטיק שף – domestichef.com . החברה רשאית לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה בעניין זה.

16. הנך מאשר ומסכים לכך שלא תהיה רשאי לקבל החזר כלשהו בגין תשלומים ששילמת ו/או שהתחייבת לשלם לחברה, אלא אם דומסטיק שף תסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן.

17. ידוע לך ואתה מסכים לכך שכל עוד התמורה לא נפרעה לידי דומסטיק שף לשביעות רצונה, או אם פירעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה, הרי שהחברה לא תספק את השירותים המבוקשים. ידוע לך ואתה מסכים כי אי פירעון תשלומים נוספים במהלך ההסכם לשביעות רצונה של דומסטיק שף, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה זה תהיה דומסטיק שף זכאית לבטל מיד את ההסכם ו/או להסיר את האתר מן המחשב ו/או למנוע את הגישה לאתר וזאת בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

18. מבלי לפגוע בזכויות דומסטיק שף על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין, יישא כל תשלום שלא שולם במועדו הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12%, המצטברת על הקרן הצמודה אחת לשלושה חודשים – והכול, מהמועד שבו אמור היה התשלום להשתלם לחברה ועד למועד תשלומו המלא בפועל. האמור בהסכם זה מוסיף על זכויות דומסטיק שף על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

תשלומים
19. לצורך ביצוע התשלום עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל. הנך מתיר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בתמורה לשירותים הנרכשים על ידך או חידושם וכן לצורך שיפוי החברה בגין כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה בגין מעשייך ו/או מחדלייך, כמפורט בתנאים אלו.

19.1 במעמד הזמנת השירות, יספק המשתמש אמצעי תשלום הרשום על שמו ו/או שיש לו הסמכות החוקית לעשות בו שימוש, לצורך חיוב כספי לטובת החברה עבור השירותים. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לעניין טיב אמצעי התשלום ולחוקיות השימוש בו.
19.2 סליקת כרטיסי אשראי תתבצע באמצעות דרך האתר בדף התשלום. והיא פועלת בכפוף לתקן PCI המחמיר מסוגו. החברה לא שומרת את פרטי אמצעי התשלום על שרתיה ומשכך, האחריות לשמירה על אמצעי התשלום, במישרין ובעקיפין, מוטלת כולה על החברה החיצונית.
19.3 תשלום מתבצע באופן אוטומטי ביום שלפני סיום השירות עליו בוצע תשלום, אלא אם כן הודיע נוטל השירות על בקשתו לסגירת חשבון לפי המתואר בהסכם זה.
19.4 הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית ל- דומסטיק שף על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
19.5. במידה והלקוח שילם מראש לתקופה של שנה או יותר עבור שירותי אחסון באמצעות כרטיס אשראי ובמועד סיום השירות שבגינו שילם או לאחריו, לא הודיע הלקוח על הפסקת התקשרות, והתעלם מהודעות חידוש השירותים, יחודשו שירותי הלקוח על ידי החברת דומסטיק שף לאותה תקופה , שיחויב באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותם סיפק הלקוח במועד ההתקשרות הראשוני ולפי מחירי מחירון החברה.

20. ניתן לפרוע את התשלום באמצעות העברה לחשבון הבנק של דומסטיק שף . לשם כך עליך לפנות לחברה טלפונית ולמסור לה את טופס ההתחייבות המתאים שישלח אליך, חתום על ידך ולבצע את ההעברה הבנקאית בהתאם. תשלום בדרך זו יתאפשר רק במקרה של תשלום מראש עבור תקופה של 3 חודשי שירות ומעלה, אלא אם יוסכם בין הצדדים אחרת.

21. הנך רשאי לפרוע את התשלום גם באמצעות שיק. לשם כך עליך לשלוח שיק בסכום המתאים לפקודת דומסטיק שף, לכתובת המפורטת בכותרת הסכם זה. לתשומת הלב: במקרה שהשיק הנמסר לא יכובד מכל סיבה שהיא, תחויב בתשלום דמי טיפול בסך של 50 ש"ח + מע"מ. החברה רשאית לעדכן תעריף זה מעת לעת. הנך האחראי הבלעדי לוודא כי השיק הגיע למשרדי החברה בטרם המועד שנקבע לחידוש כל אחד מהשירותים נשוא תנאים אלו.

22. דומסטיק שף אינה חייבת לקבל תשלומים בכל דרך אחרת.

אחריות
23. שירות אירוח האתרים של דומסטיק שף, לרבות כל שירות הנלווה אליו, ניתן לשימוש כמות שהוא ( AS IS ). הנך מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדקת את השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ואתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דומסטיק שף בעניין התאמת השירותים לצרכיך. השימוש בשירותי דומסטיק שף נעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

24. דומסטיק שף אינה מתחייבת שאחסון האתר, הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי דומסטיק שף, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל דומסטיק שף או אצל מי מספקיה. דומסטיק שף לא תישא באחריות – ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה – במקרה שיתרחש האמור לעיל, אולם דומסטיק שף תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור.

האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של דומסטיק שף. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של דומסטיק שף על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילמת לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

ביטול ההסכם והפרות
25. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע לך על ביטול ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת עשרים ימים בכתב ומראש.

26. הנך רשאי להודיע לחברה על רצונך בסיום ההסכם, בכתב, במפורש ולפחות 20 יום טרם המועד המבוקש לסיום ההסכם, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה ובכתב ההזמנה. נמסרה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם במועד המבוקש.

27. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יגרע הדבר מחובתך לשלם לחברה את התמורה בגין התקופה שבה החזיקה את האתר ו/או סיפקה לך שירותים בפועל. דומסטיק שף רשאית לעכב את שחרור הקבצים, הנתונים ושם המתחם של האתר עד לפירעון מלוא התמורה המגיעה לה ממך.

28. מצאה דומסטיק שף, לפי מיטב שיפוטה ו/או בהתאם להתראה שנשלחה אליה, כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו/או כי הפרת הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי ניצלת לרעה שירות שהחברה סיפקה לך ו/או השתמשת בו בניגוד להסכם זה, או בניגוד לדין, היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן, כולן או חלקן – וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו/או הוראות כל דין:

28.1 לבטל הסכם זה ולהסיר לאלתר מן המחשב את האתר, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי;
28.2 לבטל לאלתר כל שירות נוסף שהחברה סיפקה לך, ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
28.3 במקרה שהוגשה לחברה פניה מצד שלישי, אשר הוכיח להנחת דעתה של החברה כי זכויותיו נפגעו על-ידי חומר שהתפרסם באתר, תהיה דומסטיק שף רשאית בנוסף לאמור עד כאן, למסור לידי הפונה את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך, כדי שאתה והטוען לפגיעה בזכויותיו תסדירו את טענותיכם ישירות זה עם זה.
28.4 דומסטיק שף תהיה רשאית למסור את פרטייך וכל מידע אחר אודותייך גם במקרה שהוכח להנחת דעתה כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו/או לפי חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי החברה המשמשים לאחסון האתר.
28.5 בכל מקרה תמסור דומסטיק שף את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן. בנוסף, תהייה החברה רשאית למסור את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך לפי דרישת איזו מרשויות המדינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
28.6 מבלי לגרוע מהאמור עד כאן בהסכם זה, גם ביצוע הפעולות הבאות יזכה את דומסטיק שף לפעול כאמור לעיל:
28.6.1 משלוח "דואר זבל" ( Junk email ) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו ( Spam ) ו/או מכתבי שרשרת;
28.6.2 ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות דומסטיק שף בפרט;
28.6.3 ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט.
28.6.4 ביצוע פעולות הגורמות, או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון ו/או כל שימוש אחר שחברת דומסטיק שף סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא מהווה שימוש בלתי-סביר במערכותיה ו/או משאביה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל אלה, אך לא רק, ייחשבו כפעולות בלתי סבירות, אלא אם אושרו מראש ובכתב על-ידי החברה –
* שימוש במעבד – שימוש העולה על 25% מכוח העיבוד של המחשב, למשך יותר מ-90 שניות;
* זיכרון פיזי ( RAM ) שימוש העולה על 256MB;
* SQL – הרצה של שאילתות SQL מורכבות, שזמן הריצה שלהן עולה על 15 שניות;
* דיסק קשיח – ביצוע פעולות המהוות Intensive IO;
* רוחב פס – שימוש ברוחב פס הגבוה מ- 10MB ,לזמן העולה על דקה;
* חיבורים פעילים – כמות חיבורים העולה על 20 חיבורים פעילים בו-זמנית ( Connections Concurrent ) למשתמש יחיד;
* משימות עיבוד – יותר מ-20 משימות עיבוד בו-זמנית למשתמש יחיד;
* אשכולות – יותר מ-20 אשכולות ( Threads ) בו-זמנית למשתמש יחיד;
* הרצת יישומים עצמאיים שאינם מפוקחים, כגון שרתי IRC או בוטים;
* הרצת תוכנות ו/או אתרים ו/או פרוטוקולים המיועדים לשיתוף קבצים, כגון ביטורנט ואח';
* הפעלת שרתי משחק רב-משתתפים מבוססי דפדפן או תוכנות חיצוניות;
* העלאת קבצי ארכיון ( TAR/ZIP/ISO ) בגודל העולה על MB250 לקובץ;
* העלאת קמפיין מדיה פרסומי על-גבי שרת שיתופי;
* העלאה של מעל ל- 500 קבצים לחשבון בודד;
החברה תוכל, לפי שיקול דעתה, להתריע בפנייך ולהציג לך הודעה המעדכנת אותך כי הגעת לגבול הניצול של משאבי החברה המוקצים לך וזאת קודם לביצוע כל פעולה אחרת.
28.6.5 ביצוע פעולות הפוגעות, או עלולות לפגוע, ביציבות מערכת ההפעלה והמערכות הנלוות ו/או בכל מערכת אחרת המנוהלת, או מופעלת על ידי דומסטיק שף ו/או מי מטעמה;
28.6.6 ביצוע פעולות הפוגעות, או העלולות לפגוע, באבטחת המידע של שרתי האירוח והדואר האלקטרוני, לרבות הפעלת לולאות אין-סופיות, הרצת סקריפטים מנצלים, הפעלת רכיבי תוכנה לא יציבים וכיו"ב.
28.6.7 חריגה מנפחי התעבורה הכלולים בחבילת האחסון.
28.7 ביטול עסקה: הלקוח ראשי להודיע לחברה על רצונו לבטל את הסכם תנאי השימוש וקבלת השירותים עד 14 ימים מתום תקופת האחריות וזאת באמצעות הגשת הודעה ובקשה בכתב באתר כמפורט בהקשר זה בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. במקרה כזה, החברה תפסיק לחייב את הלקוח מהיום בו החברה הפסיקה לתת ללקוח שירותים ו/או במידה והלקוח שילם לחברה סכומים מראש תשיב החברה ללקוח את הסכומים עבור החלק היחסי של החודשים בהם החברה לא סיפקה ללקוח את השירותים.
28.8 לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש, כגון, ולא רק, שטח SSL, שטח אחסון אתר, שירותי ענן, שירותי אירוח אתרים.

שיפוי
29. הנך מתחייב לשפות את דומסטיק שף, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת התחייבויותיך בהסכם זה ו/או בקשר עם תכנים שהתפרסמו באתר ו/או בקשר עם שימוש באיזה מהשירותים הנלווים.

קניין רוחני
30. התקינה דומסטיק שף באתר כל יישום, שפותח על ידה ו/או שהינה בעלת זכויות בו ( לרבות מנוע חיפוש ) , היא נותנת בזה לך רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר. להסרת ספק מובהר, כי מלוא זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של דומסטיק שף בלבד.
הנך מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להעביר או לתת זכויות ( לרבות רישיונות משנה ) בכל יישום כאמור.

הסבת זכויות
31. אינך רשאי להסב, לשעבד, למשכן או להעביר את זכויותיך על פי הסכם זה, אלא אם כן קיבלת את הסכמת דומסטיק שף בכתב ומראש. דומסטיק שף לא תסרב לתת את הסכמתה מטעמים בלתי סבירים. בין השאר, חוב כספי של הלקוח לחברה ייחשב כטעם סביר לסירוב. לא יהיה תוקף לכל הסבה, שעבוד, משכון או העברה בניגוד להוראות סעיף זה.

32. דומסטיק שף רשאית להעביר, להמחות, למשכן, לשעבד וליתן לצד שלישי זכויות בהתחייבויותיה וזכויותיה על-פי הסכם זה, בכל מקרה שבו תארגן את פעילותה ו/או כל חלק ממנה במסגרת תאגיד נפרד ו/או בעת מיזוג ו/או בעת מכירת עסקיה, כולם או חלקם ו/או לכל מטרה אחרת – ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו כלפיך את ההתחייבויות החברה לפי הסכם זה. הנך מתחייב לשתף פעולה עם דומסטיק שף ולחתום על כל מסמך שיידרש לה לשם מתן תוקף להעברה, המחאה, משכון, שעבוד או מתן זכויות כאמור.

33. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דומסטיק שף רשאית לספק את השירותים נשוא הסכם זה, כולם או חלקם, באמצעות קבלי משנה ו/או כל צד שלישי אחר הפועל מטעמה.

כללי
34. תדפיס או פלט ממחשבי דומסטיק שף יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית, מנהלית או אחרת.

35. האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין אירוח האתר והשירותים הנוספים בהסכם זה ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.

36. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. הודעות בין הצדדים יכול שתישלחנה בדואר רשום, באמצעות שליח, בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני. כל הודעה ששלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות שליח תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל, בכפוף לאישור בכתב על ביצוע המסירה. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל, בכפוף לאישור טלפוני של המשלוח.

שינוי התנאים
37. הואיל שהשירותים המסופקים על ידי דומסטיק שף מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עמם, רשאית דומסטיק שף לשנות מעת לעת את הוראות ההסכם. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיד עם חידוש השירותים שהזמנת. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי ההסכם שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש בשירותים לאחר מועד תיקון ההסכם מעיד על הסכמתך לתיקונים אלו.

בוררות וסמכות שיפוט
38. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

39. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באיזה מהשירותים נשוא הסכם זה, או בקשר עם הסכם זה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

40. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

41.  על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

42. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

43. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

44. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.